معرفی پرسنل

 • فاطمه باقری شکیب

  فاطمه باقری شکیب

  لیسانس معاون پرورشی_شیفت باهنر
 • حسین تکری

  حسین تکری

  سیکل خدمتگزار_شیفت رجایی
 • آرزو وکیلی

  آرزو وکیلی

  لیسانس معاون آموزشی_شیفت رجایی
 • فائزه بخشی دهنوی

  فائزه بخشی دهنوی

  لیسانس معاون اجرایی_شیفت رجایی
 • معصومه برادران

  معصومه برادران

  لیسانس معاون پرورشی_شیفت رجایی
 • ستاره سرگزی

  ستاره سرگزی

  فوق لیسانس معاون آموزشی_شیفت رجایی
 • فضیلت رحمانیان

  فضیلت رحمانیان

  فوق لیسانس مدیر_شیفت رجایی
 • ساناز اصغری

  ساناز اصغری

  لیسانس معاون آموزشی_شیفت باهنر
 • سماء اکبرنیا

  سماء اکبرنیا

  لیسانس خدمتگزار_شیفت باهنر
 • سیده حمیده عامل

  سیده حمیده عامل

  لیسانس معاون اجرایی_شیفت باهنر